Subtotal DKK 0,00
Moms DKK 0,00
Total DKK 0,00
Firmanavn
Navn
Adresse
Postnr.
By
LandDanmark
Momsnr.
E-mail
Deres reference
Telefon
Int. konteringsnr.

Din indkøbskurv

FragtDKK 0,00
LeveringDKK 0,00
TotalDKK 0,00
Moms udgør i altDKK 0,00
  • 0
  • Hurtig levering
  • Bæredygtige papkasser
  • Hurtig kundeservice
  • Papkasser fra egne fabrikker

Salgs – og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende mellem SystemKassen (SK) (Andreas Schous Vej 76, 6000 Kolding, CVR Nr. 81876614) Tlf.: +45 79 33 79 33, systemkassen@smurfitkappa.dk, www.Systemkassen.dk og dets kunder i det omfang, de ikke skriftligt er fraveget ved anden aftale mellem parterne.

Eventuelle særlige betingelser specificeret i købers ordre, acceptskrivelse eller lignende, er således kun bindende for SK, såfremt SK skriftligt har tiltrådt sådanne.

Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem.

Bemærk: SK handler kun med CVR registrerede virksomheder.

2. Tilbud

Tilbud er uforbindende for SK og excl. moms. Ethvert udbud af varer, prisoplysninger mv. på www.systemkassen.dk er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for SK. Tilbuddet eller ordrebekræftelsen gælder med forbehold for adviserede prisforhøjelser efter tilbudsafgivelse eller ordrebekræftelse. Sådanne prisforhøjelser berettiger SK til tilsvarende forhøjelse af tilbuddets eller ordrebekræftelsens priser således, at det er prisen på leveringsdagen der er gældende.

3. Bestilling

Alle ordrer fra oprettede kunder modtaget inden kl. 12.00 afsendes samme dag.

4.Tekniske opl., produktinformationer m.v.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, anvendelse o.lign. er omtrentlige, og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

5. Priser

Vore priser varierer fra pallepriser ved køb af hele paller til anbrudspriser (Anb). Ved større oplag afgives specialtilbudspriser. Alle priser på systemkassen.dk er excl. moms.

Alle priser er angivet under forudsætning af, at det ordrede kvantum aftages samlet. SK forbeholder sig dog ret til dellevering. Omkostninger på grund af ændring af ordrer afholdes af køber. Ekstra ydelser forårsaget af mangelfuldt ordregrundlag, ændringer eller korrektioner foretaget på købers opfordring, afholdes tillige af køber.

6. Aftalen

Den mellem SK og kunden indgåede aftale er bindende. Ønsker kunden efter aftaleindgåelsen at ændre aftalen eller foretage ændringer ved det købte, er SK berettiget til at kræve sig betalt herfor i tillæg til den aftalte købesum. Ved afgivelse af en varebestilling via SK´s webshop, vil systemet automatisk generere en bestillingsbekræftelse der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og SK kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt.

7. Betalingsmuligheder

SK accepterer betaling via faktura (kredit) eller betalingskort. SK accepterer kun at levere varer på kredit efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed.

8. Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Leverede produkter forbliver SKs ejendom, indtil betaling fra køber inklusive eventuelle omkostninger til inddrivelse af SKs tilgodehavende, er fuldt indbetalt.

9. Betalingsbetingelser

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage netto kontant fra fakturadatoen, såfremt ingen anden aftale foreligger. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes rente fra denne dato med 2 % pr. påbegyndt måned. Manglende betaling for delleverancer berettiger SK til at tilbageholde yderligere leverancer, til fuld betaling har fundet sted. Ved betaling via betalingskort hæves beløbet først, når varen afsendes fra SKs lager.

10. Levering

Hos SK tilbyder vi fri levering ved køb over kr. 3000,00 eks. moms. Alle ordrer under kr. 1.499,00,- tillægges kr. 150,00 i leverings- og ekspeditionsgebyr. Alle ordrer mellem 1.500,00 og kr. 3.000,00, tillægges kr. 300,- i leverings- og ekspeditionsgebyr. SK leverer KUN til adresser i Jylland og til adresser på brofaste øer i Danmark. Ved levering til ikke-brofaste øer tillægges der yderligere forsendelsesomkostninger. Levering foregår enten via egne chauffører, eller i samarbejde med eksterne vognmænd. Med mindre andet er aftalt sker levering på kundens plads, hvor kunden er forpligtet til at aftage det solgte. SK tilbyder også at kunden kan afhente det købte, hvortil der vil fratrækkes 5 % af købesummen. Afhentning foregår på SKs adresse (Platinvej 7A, 6000 Kolding).

11. Paller

EUR-paller byttes på rampen en til en. Byttes der ikke EUR-paller på rampen, udstedes faktura til dagspris på leverede EUR-paller, og yderligere returret bortfalder. Der byttes kun EPAL-godkendte EUR-paller. B-paller byttes ikke, og der er derfor ingen returret. Andre paller og plader faktureres til byttepris. Disse paller og plader krediteres til byttepris efter sortering iht. EPAL- standarden. Paller og plader returneres efter kontakt til SK for afhentning til sortering.

12. Reklamation

Enhver reklamation skal ske skriftligt straks til SK, og skal, for at være gyldig, indeholde en specifikation af de påberåbte mangler. Reklamerer kunden ikke rettidigt, mister kunden samtlige misligholdelsesbeføjelser. Som erhvervskunde har du som udgangspunkt ingen fortrydelsesret med mindre andet er skriftligt aftalt.

For så vidt angår mangler, som køber ikke har og heller ikke burde have konstateret ved levering, kan køber gøre sådanne gældende over for SK i indtil 6 måneder efter varens levering under forudsætning af, at køber omgående har reklameret efter at have konstateret manglen. I modsat fald fortaber køber retten til at gøre manglen gældende over for SK.

SKs ansvar omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld opbevaring og håndtering, herunder opbevaring i lokaler med fugt eller andre omstændigheder, der må påregnes at udsætte produkterne for risiko for skade. Ansvaret omfatter heller ikke mangler der skyldes anvendelse i strid med produktets formål, herunder anvendelse af varetyper der i størrelse, form og karakter ikke passer til emballagen.

Ved eventuelle mangler som kan gøres gældende af køber over for SK, er SK berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering, således at køber ikke kan ophæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning, med mindre SK tilkendegiver, ikke at ville foretage afhjælpning eller omlevering.

Ved enhver mangel skal leverede produkter på SKs forlangende returneres til SK, idet SK betaler rimelige transportudgifter.

SKs ansvar er yderligere begrænset i henhold til punkt 13 og punkt 14.

13. Erstatningsansvarsbegrænsning

Såfremt forsinkelses- eller mangelsansvar kan henføres til SK, er SKs erstatningsansvar i alle tilfælde yderligere begrænset som foreskrevet nedenfor.

SK er ikke erstatningsansvarlig for købers eller andres driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

SKs erstatningsansvar er for hver leverance maksimeret til købsprisen for produktet.

14. Ansvarsfrihed (force majeure)

Force majeure og lignende omstændigheder medfører ansvarsfrihed såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, herunder blandt andet:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som køber og sælger ikke er herre over såsom mobilisering, krig, brand, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, drivkraft og på råvarer og halvfabrikata som indgår i SKs produkter, naturkatastrofer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra SKs underleverandører.

Det påhviler SK såfremt SK vil påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som ovenfor nævnt, straks skriftligt at underrette køber om dens opståen og ophør.

Køber er kun berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til SK, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en af de ovenfor beskrevne begivenheder.

15. Produktansvar

Køberen skal holde SK skadesløs i den udstrækning, SK pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som SK efter dette punkts 2. og 3. afsnit (punkterne a. og b.) ikke er ansvarlig for over for køberen.

SK er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af de leverede varer:

  • a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens de leverede varer er i køberens besiddelse,
  • b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af de leverede varer forårsager.

I intet tilfælde er SK ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

16. Lovvalg og tvister

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal underkastes domstolenes prøvelse, og skal i 1. instans afgøres af Retten i Kolding.

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk ret.